Van Damme Advocatuur

privacyverklaring -

Van Damme Advocaten, gevestigd aan de Breestraat 95, 1941 EG te Beverwijk is een advocatenkantoor. Van Damme Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van Damme Advocaten vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door van Damme Advocaten dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door middel van deze privacyverklaring maakt van Damme Advocaten duidelijk voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Van Damme Advocaten verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming expliciet is vereist zal Van Damme Advocaten ook uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen.

Van Damme Advocaten zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer van Damme Advocaten hiertoe wettelijk verplicht is. Derden zijn onder andere: justitiële – en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.

Van Damme Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:
- In communicatie ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening
- Voor het uitvoeren van een (mediation) overeenkomst
- Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand / vergoeding rechtsbijstandverzekering
- Voor de afhandeling van betalingen
- Ter voorkoming van belangenverstrengeling
- Voor het voeren van (gerechtelijke) procedures
- Voor het aanvragen van uittreksels uit gemeenteregister, handelsregister, kadaster.

Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling is de grondslag de overeenkomst waarbij u de advocaten van Van Damme Advocaten opdracht geeft voor u werkzaamheden uit te voeren. Zonder gegevens kunnen de advocaat of mediator uw belangen niet behartigen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement, worden bewaard voor de duur van deze activiteiten. Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen, worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal drie jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Van Damme Advocaten geen Functionaris Gegevensverwerking nodig. U kunt te allen tijde bij Van Damme Advocaten vragen welke gegevens Van Damme Advocaten van u heeft en deze laten wijzigen indien deze niet correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Damme Advocaten. Ook heeft u het  recht op het overdragen van uw gegevens. Dit betekent dat u bij Van Damme Advocaten een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt deze persoonsgegevens niet laten verwijderen zolang Van Damme Advocaten op grond van de wettelijke plicht tot bewaring deze gegevens dient te bewaren. U kunt deze ook niet laten verwijderen zolang van Damme Advocaten uw gegevens nodig heeft om uw belangen te behartigen of zolang deze in het kader van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel uw bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@vandamme-advocaten.nl.
Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw handtekening alsmede het adres te vermelden waarop u te bereiken bent. U kunt uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Van Damme Advocaten zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Van Damme Advocaten wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Van Damme Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandamme-advocaten.nl.

De website van Van Damme Advocaten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Van Damme Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Van Damme Advocaten opgeslagen in door van Damme Advocaten gebruikte systemen waarbij Van Damme Advocaten adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts worden verkregen met inlogcodes die uitsluitend bij Van Damme Advocaten bekend zijn en bij de technische ondersteuners die Van Damme Advocaten heeft ingeschakeld. Van Damme Advocaten heeft deze technische ondersteuners voor geheimhouding laten tekenen.

Van Damme Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.


Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: juli 2018.